Obecné informace

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ, kterou zapíší do formuláře Zmocnění a toto pověření platí na dobu 1 roku. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce na tentýž den do 8,30, a to osobně, telefonicky, e-mailem. Následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne.

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání po předchozím písemném upozornění rodiče (dle § 35, odst. 3, školský zákon č. 561/2004 Sb.), jestliže:

  • se dítě bez omluvy nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,
  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy,
  • v průběhu zkušební doby, pokud bylo dítě na zkušební dobu přijato (zkušební doba je vymezena na dobu nejdéle 3 měsíců)
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a neohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

Existuje-li podezření, že je dítě nemocné, není do mateřské školy přijato.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16,00 hodin, příslušný pedagogický pracovník:

  • se pokusí pověřenou osobu kontaktovat telefonicky,
  • se v případě nouze obrátí na Polici ČR

UPOZORNĚNÍ

Školní zahrada je v době pobytu dětí z MŠ a ŠD (10,00 -11,30 a 12,30 - 16,00) pro veřejnost z bezpečnostních a hygienických důvodů uzavřena. Školní zahradu mohou mimo výše uvedenou dobu využívat děti do 10 let v doprovodu rodičů, zodpovědnost za děti nesou rodiče.

Dále upozorňujeme na ZÁKAZ VENČENÍ A POUŠTĚNÍ PSŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ.